Saturday, 29/02/2020 - 10:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

Công khai văn bản liên quan đến việc tuyển đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động

Tài liệu đính kèm: Tải về

   10.1 CV UBND gui PGD cong khai van ban lien quan den tuyen dung dac cach giao vien (1).pdf

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ KON TUM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186/UBND-NV                                 TP. Kon Tum, ngày 10 tháng 01 năm2020

V/v đề nghị công khai văn bản
liên quan đến việc tuyển đặc cách

 giáo viên đang hợp đồng lao động

và có đóng bảo hiểm xã hội

 từ năm 2015 trở về trước

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

UBND thành phố nhận được Văn bản số 97/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến hướng dẫn xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và Văn bản số 98/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3057/UBND- KTTH ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; UBND thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố công khai Văn bản số 97/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh và Văn bản số 98/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh (cỏ gửi kèm theo) đến tất cả công chức, viên chức và giáo viên đang hợp đồng lao động tại các trường học công lập trực thuộc.

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  - Như trên;                                                              KT. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH

  - Chủ tịch, các PCT UBND TP;                                                     (Đã ký)

  - Phòng Nội vụ;                                                                       Phan Ngọc Định

  - UBND các xã, phường;                                                          

  - Lưu: VT, NV.                                                  

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 662
Tháng 02 : 5.084
Năm 2020 : 6.372